privacyverklaring

Volgens de nieuwe AVG wetgeving mogen Persoonsgegevens alleen worden verwerkt in overeenstemming met de wet. Voor de betrokkene (dat is degene van wie de persoonsgegevens verwerkt worden) moet het behoorlijk en transparant zijn hoe en waarom de persoonsgegevens verwerkt worden. House & Home bewaart uw gegevens alleen op het moment dat u een fomulier invult op de website.

Dit zijn die grondslagen:

  • De betrokkene (dit is degene wiens gegevens worden verwerkt) heeft voor de verwerking zijn toestemming gegeven. Deze toestemming dient vrij, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig te zijn gegeven. In dit verband wordt ook wel over geïnformeerdetoestemming of informed consentgesproken. Voor de verwerking van persoonsgegevens van een kind jonger dan 16 jaar (in Nederland) is toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk. Een organisatie moet een redelijke inspanning verrichten om die toestemming te controleren.

Uitvoering overeenkomst

  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.

Wettelijke verplichting

  • De gegevensverwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen.

Vitaal belang

  • De gegevensverwerking is noodzakelijk om een vitaal belang te beschermen van de betrokkenen, of van een andere natuurlijk persoon. Het gaat hierbij vaak over gezondheid.

Publiekrechtelijke taak

  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak.

Gerechtvaardigd belang

  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van degene die de gegevens verwerkt (of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt). Dit betekent dat degene die de gegevens verwerkt zijn eigen belang moet afwegen tegen het belang en de rechten van de betrokken persoon. Ook moet de verwerker vooraf nagaan of hetzelfde resultaat niet kan worden bereikt met minder gegevens, en dus met minder inbreuk op de privacy van de betrokkene.